Bachelor of Arts in Communication (BACOM) 
1. Define and access information needs, assess and organize information and knowledge; produce, share and utilize information and knowledge
2. Communicate in different formats and platforms (print, broadcast, and online)
3. Prepare communication/media plan
4. Conduct communication and media research and evaluation
5. Develop and produce communication materials in different format and platforms
6. Develop entrepreneurial capabilities
7. Adhere to ethical standards and practices
8. Know and practice rights and responsibilities in the communication profession
9. Demonstrate development orientation in communication work

Bachelor of Arts in English Language (BAEL)
1. Articulate a comprehensive contextualized view of the English language system and development.
2. Communicate in English (both oral and written) fluently, accurately, and creatively in diverse social, cultural, academic, and professional settings
3. Facilitate English language learning and use in diverse social, cultural, academic, and professional settings
4. Teach English communication skills using knowledge of best practices.
5. Enhance literacy development and critical/creative thinking among students through the use of different types of text.
6. Engage in English language research relevant to the school and workplace settings.

Bachelor of Arts in Filipino Language (BAFL)
1. Nakatukoy at nakapagpapakita ng pangangailangan sa kakayahan sa panghabambuhay na pagkatao
2. Nakatutukoy ng iba-ibang perspektibo at mga ugnayan ng mga teksto at konteksto
3. Nagagamit nang angkop ang Filipino para sa mga tiyak na larangan gaya ng negosyo, kalakalan, disenyo ng produkto at anunsiy
4. Nakagagamit ng analitikal at kritikal na mga kasanayan sa pag-aaral ng mga teksto
5. Nakapagpapayo sa mga ahensiya o institusyon kung paanong epektibong magagamit ang Filipino para sa talastasan, kampanya, networking at iba pa
6. Nakapagsusulat at nakapag-eedit nang malinaw, masinop, at malawak sa Filipino, bukod sa naihahayag ang iniisip o nadarama sa malikhaing paraan
7. Nakapagpapamalas ng kasanayan sa pananaliksik na nakatuon sa mga disiplina sa ilalim ng humanidades
8. Nakagagamit ng angkop na teorya at metodolohiya sa paraang mapanuri at malikhain
9. Nakapagsusuri ng papel ng humanistikong edukasyon sa paghubog ng tao at lipunan.